Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä
VAUHTIPUISTO OY
Aputoiminimet Oulu Safarit, Eventours, Talvikylä
Nupputie 11
90540 OULU
+358 (0)40 5567533

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö
Kalle Komulainen
+358 (0)40 5567533


Rekisterin nimi

Vauhtipuisto Oy:n asiakasrekisteri


Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin piiriin kuuluvia tietoja käytetään rekisterinpitäjän asiakkaalle tuotettavien palveluiden
sekä liiketoiminnan toteuttamista, ylläpitoa sekä kehittämistä varten. Rekisteriä käytetään
asiakassuhteen hoitoon, tarjonnan kohdentamiseen, asiakkaan kanssa sovittujen tuotteiden ja
palveluiden tuottamiseen ja tarjoamiseen sekä tiedon analysointiin.
Rekisterin tietoja käytetään myös asiakasviestinnässä, mukaan lukien mahdollinen
suoramarkkinointi, joka asiakkaalla on oikeus kieltää.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan / asiakasyrityksen yhteyshenkilön perustiedot kuten etunimi, sukunimi,
sähköpostiosoite, puhelinnumero, asema, katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka,
rekisteröidyn työnantaja. Näiden lisäksi rekisteröityyn liitettävät tiedot kuten sopimustyypit, asiakkuustyypit, yritysyhteystiedot, yhtiön luottoluokitukset ja y-tunnus. Asiakkuuden perusteella syntyvät tiedot, asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot, palvelun
tilaukseen ja sisältöön liittyvät tiedot, asiakashistoriaan liittyvät tiedot, asiakastyytyväisyyteen
liittyvät tiedot sekä markkinointi- ja asiakaspalvelutoimenpiteisiin liittyvät tiedot.


Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan pääsääntöisesti kyseiseltä henkilöltä tai asiakasyrityksiltä itseltään. Tietoja
päivitetään tarpeen mukaan asiakassuhteen aikana. Rekisteriin voidaan merkitä myös henkilötietoja sellaisista henkilöistä, joihin Vauhtipuisto Oy pyrkii
luomaan asiakassuhteen tai on aloittamassa asiakassuhdetta. Nämä tiedot saadaan osana
päivittäistä liiketoimintaa, rekisteröidyltä itseltään tai vaihtoehtoisesti rekisteritietoa tarjoavilta
yrityksiltä.


Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen

ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja sivulliselle ilman

asianmukaista suostumusta, ellei tietojen luovutukseen ole lain mukaista velvollisuutta.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lakisääteisissä tapauksissa. Palveluntuottamiseen
saatetaan käyttää ulkopuolisia palveluntuottajia, joille tietoja siirretään tätä tarkoitusta
varten.
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot toimittamalla sitä
koskeva kirjallinen ja allekirjoitettu pyyntö Vauhtipuisto Oy:lle. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön. Tarkastusoikeutta tai tietojen korjausta, täydentämistä tai poistoa koskevat pyynnöt tulee esittää
osoitteeseen: Vauhtipuisto Oy, Nupputie 11, 90540 OULU

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Rekisterin tiedot tallennetaan palvelimille
ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy
henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki
henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.